توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران

توانمند سازی تغییر وتوسعه ظرفیت ها برای درک نیاز برای تغییرات وسیعتردر گروه هاو جوامع را شامل می شود. توانمند سازی، فرآیند تغییر ناتوانی و…

ادامه مطلب توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران

مبارزه اجتماعی با پدیده ویرانگر و مخرب اعتیاد ، مشارکت عموم مردم را می طلبد.

چاپ ایمیل بدون تردید مبارزه با معضل شوم اعتیاد و ابعاد مختلف این پدیده ویرانگر، یکی از دغدغه های مهم و اصلی جامعه امروز ما…

ادامه مطلب مبارزه اجتماعی با پدیده ویرانگر و مخرب اعتیاد ، مشارکت عموم مردم را می طلبد.

نقدی بر سامانه (نرم افزار تحت وب جوانه) مدیریت مراکز اقامتی درمان معتادان

داده هایی که امروز در خصوص آسیب های ناشی از گستره پدیده شوم اعتیاد بویژه ، افزایش نرخ شیوع اعتیاد در میان زنان و تغییر…

ادامه مطلب نقدی بر سامانه (نرم افزار تحت وب جوانه) مدیریت مراکز اقامتی درمان معتادان

عدم توازن در اجرای برنامه های کاهش بار اعتیاد خطای راهبردی است

نصیرطالبی مدیرعامل سازمان مردم نهاد پیشگامان پاک آسیا ✅بر اساس نیازهای بومی کشور و بر پایه توجه مسئولین و سیاست گذاران دستگاه های مسئول و…

ادامه مطلب عدم توازن در اجرای برنامه های کاهش بار اعتیاد خطای راهبردی است