فرد معتاد خیابانی

فرد معتاد خیابانی

فرد معتاد خیابانی که فاقد پشتوانه حمایتی مناسب بعد از خروج از مراکز درمان و کاهش اسیب می باشد، این فرد همچنان در معرض شدید خطر عود اعتیاد قرار دارد و بدیهی است ، این فرد به یک مرحله بهبودی باثبات و پایدار که از خطر عود و بازگشت به اعتیاد مصون و در امان باشد، هدایت نشده است.

جامعه پاک
۲۰۲۰-۱۲-۱۸T10:48:13+00:00
فرد معتاد خیابانی که فاقد پشتوانه حمایتی مناسب بعد از خروج از مراکز درمان و کاهش اسیب می باشد، این فرد همچنان در معرض شدید خطر عود اعتیاد قرار دارد و بدیهی است ، این فرد به یک مرحله بهبودی باثبات و پایدار که از خطر عود و بازگشت به اعتیاد مصون و در امان باشد، هدایت نشده است.