شواهد و تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور

شواهد و تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور

شواهد و تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور نشانگر این واقعیت است ، تا زمانی که فرد مددجو در مراکز درمانی مقیم و تحت درمان قرار دارد، امکان ایجاد مشکل و مسئله حاد که روند درمان مددجو را دچار اختلال جدی و منجر به شکست درمان نماید ، در حداقل مشاهد شده است. عمده مشکل که درمان را با شکست مواجه و منجر به بازگشت مجدد مددجو به مصرف مواد می شود ، عمدتا بعد از خروج مددجو از مراکز اقامتی است. از مولفه های بسیار قدرتمند و کارآمد در تداوم درمان ، مدت زمان درمان است . یعنی به هر میزان که مددجو در پرهیز طولانی مدت قرار داشته باشد ، به همان میزان از خطر عود و بازگشت به مصرف کاسته و بر میزان موفقیت درمان افزوده می شود. تداوم دستآوردهای درمان اقامتی به میزان زیادی به پیگیری درمان بعد از خروج مددجو از مرکز مرتبط است و رابطه معنی داری با الزام اقامت طولانی مدت در مرکز ندارد.

جامعه پاک
۲۰۲۰-۱۲-۱۸T10:39:55+00:00
شواهد و تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور نشانگر این واقعیت است ، تا زمانی که فرد مددجو در مراکز درمانی مقیم و تحت درمان قرار دارد، امکان ایجاد مشکل و مسئله حاد که روند درمان مددجو را دچار اختلال جدی و منجر به شکست درمان نماید ، در حداقل مشاهد شده است. عمده مشکل که درمان را با شکست مواجه و منجر به بازگشت مجدد مددجو به مصرف مواد می شود ، عمدتا بعد از خروج مددجو از مراکز اقامتی است. از مولفه های بسیار قدرتمند و کارآمد در تداوم درمان ، مدت زمان درمان است . یعنی به هر میزان که مددجو در پرهیز طولانی مدت قرار داشته باشد ، به همان میزان از خطر عود و بازگشت به مصرف کاسته و بر میزان موفقیت درمان افزوده می شود. تداوم دستآوردهای درمان اقامتی به میزان زیادی به پیگیری درمان بعد از خروج مددجو از مرکز مرتبط است و رابطه معنی داری با الزام اقامت طولانی مدت در مرکز ندارد.