جامعه ما نیازمند آن است تا فضایی ایجاد گردد

جامعه ما نیازمند آن است تا فضایی ایجاد گردد

جامعه ما نیازمند آن است تا فضایی ایجاد گردد که با پدیده اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی و با فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد کنند. فردی که به عنوان معتاد متجاهر ، معتاد پرخطر و معتاد خطرناک برچسب خورده است، رفتارش را در تطابق با واکنش اجتماعی سامان بخشیده و رفتار کجروانه اش را تکرار می کند و خود را با مشکلات پنهان و آشکاری که به وسیله واکنش های اجتماعی برای او درست می شوند، انطباق می دهد.

جامعه پاک
۲۰۲۰-۱۲-۱۸T10:47:21+00:00
جامعه ما نیازمند آن است تا فضایی ایجاد گردد که با پدیده اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی و با فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد کنند. فردی که به عنوان معتاد متجاهر ، معتاد پرخطر و معتاد خطرناک برچسب خورده است، رفتارش را در تطابق با واکنش اجتماعی سامان بخشیده و رفتار کجروانه اش را تکرار می کند و خود را با مشکلات پنهان و آشکاری که به وسیله واکنش های اجتماعی برای او درست می شوند، انطباق می دهد.