تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار

تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار

تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور نشانگر این واقعیت است ، عمده مشکل که درمان را با شکست مواجه و منجر به بازگشت مجدد مددجو به مصرف مواد می شود ، بعد از خروج مددجو از مراکز اقامتی است. از مولفه های بسیار قدرتمند در تداوم درمان ، مدت زمان درمان است . یعنی به هر میزان که مددجو در پرهیز طولانی مدت قرار داشته باشد ، به همان میزان از خطر عود کاسته و بر میزان موفقیت درمان افزوده می شود.

جامعه پاک
۲۰۲۰-۱۲-۱۸T10:46:18+00:00
تجربیات بیش از دو دهه اجرای الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار در کشور نشانگر این واقعیت است ، عمده مشکل که درمان را با شکست مواجه و منجر به بازگشت مجدد مددجو به مصرف مواد می شود ، بعد از خروج مددجو از مراکز اقامتی است. از مولفه های بسیار قدرتمند در تداوم درمان ، مدت زمان درمان است . یعنی به هر میزان که مددجو در پرهیز طولانی مدت قرار داشته باشد ، به همان میزان از خطر عود کاسته و بر میزان موفقیت درمان افزوده می شود.