نقد و بررسی آسیب شناسی از شیوه ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ و الزام مراکز به نگهداری اجباری معتادان

          در سیاست‌های کلی نظام به توسعه برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و…

ادامه مطلب نقد و بررسی آسیب شناسی از شیوه ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ و الزام مراکز به نگهداری اجباری معتادان