نقد و بررسی آسیب شناسی از شیوه ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ و الزام مراکز به نگهداری اجباری معتادان

          در سیاست‌های کلی نظام به توسعه برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و…

ادامه مطلب نقد و بررسی آسیب شناسی از شیوه ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ و الزام مراکز به نگهداری اجباری معتادان

توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران

توانمند سازی تغییر وتوسعه ظرفیت ها برای درک نیاز برای تغییرات وسیعتردر گروه هاو جوامع را شامل می شود. توانمند سازی، فرآیند تغییر ناتوانی و…

ادامه مطلب توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران