توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران

توانمند سازی تغییر وتوسعه ظرفیت ها برای درک نیاز برای تغییرات وسیعتردر گروه هاو جوامع را شامل می شود. توانمند سازی، فرآیند تغییر ناتوانی و…

ادامه مطلب توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران