تو را به حرمت سالهایی که متحمل درد و رنج اعتیاد، درد تنهایی و جدایی، درد فقر و تباهی، درد ذلت و گمراهی، درد اندوه و بیقراری، درد ضعف و ناتوانی، درد ظلمت و تاریکی بودم ، از تو تمنا دارم، مرا از جدایی به وصل، از فقر به غنای روح، از ذلت به عزت از بیقراری به قرار، از اندوه به شادی، از ضعف و ناتوانی به قدرت و از ظلمت و تاریکی به نور ایمان هدایت و رهنمونم گردان.