عنوان
مقاله چالش ها موانع و انتظارات
پایان نامه اسدبیگی اجرای روش درمانی
معتادان به زندگی در گرم‌خانه‌ها علاقه‌ای دارند؟
مرکز اقامتی درمان و بازتوانی کودکان معتاد در ایران، گزارش یک مطالعه آزمایشی
پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان تهران
بررسی علل مرگ و میر معتادان تحت درمان در مراکز اقامتی درمان اعتیادتحت نظارت سازمان بهزیستی
اقتصاد مواد مخدر
ترجمه مبانی نظری و رویکرد های اجرایی اپیدمولوژی اعتیاد
علل گرایش به اعتیاد
مددکاری اجتماعی کار با معتادان
پیشگیری و کنترل پدیده اعتیاد و ارائه راهکارها با رویکرد مدیریت شهری