عنوان
مدل درمان اقامتی پرهیزمدار – چالش ها ، موانع ، فرصت ها و انتظارات
عدم توازن در اجرای برنامه های کاهش بار اعتیاد خطای راهبردی است
بیانیه در دفاع از نقش گروه همتا در درمان معتادان
بررسی ماهیت و ضوابط حاکم بر دادگاههای درمانمدار مواد مخدر
نقدی بر سامانه (نرم افزار تحت وب جوانه) مدیریت مراکز اقامتی درمان معتادان
مبارزه اجتماعی با پدیده ویرانگر و مخرب اعتیاد ، مشارکت عموم مردم را می طلبد.
آسیب شناسی فعالیت کمپ های اجباری غیر مجاز
توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران
تشکلھای غیردولتی ؛ کارآمد ترین الگوی مشارکت اجتماعی
نگاهی به وضعیت اعتیاد در ایران و معرفی تنتور اپیوم
تحلیلی آسیب شناسی از ثبت هویت معتادان در مراکز اقامتی
آسیب شناسی مراکز درمان غیرمجاز
نقد و بررسی آسیب شناسی از شیوه ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ و الزام مراکز به نگهداری اجباری معتادان
رازداری
درس و تجربه ای برای سازمان های مردم نهاد