مدل درمان اقامتی پرهیزمدار – چالش ها ، موانع ، فرصت ها و انتظارات

داده هایی که امروز در خصوص جلوه های شوم اعتیاد بویژه ،کاهش سن اعتیاد و افزایش نرخ شیوع اعتیاد در میان زنان و تغییر الگوی مصرف به مواد سخت ، ابراز می شود ، باری سنگین و نگران کننده بر دوش دولت و مردم است
و پی ریزی برنامه های سنجیده و هوشمندانه در کاستن از ابعاد نگران کننده این مسئله را ایجاب می کند. پدیده شوم اعتیاد و گسترش آسیب های همه جانبه آن در کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری ( بلای بزرگ و تهدید عظیم ) نامیده شده است ، یکی از دغدغه های اصلی و از نگرانی های روز افزون عموم مردم و مسئولین نظام می باشد.مبارزه فراگیر با اعتیاد و مواد مخدر ، ضرورتا زمینه سازی و بستر سازی مناسب برای جلب مشارکت بالای مردم ، تقویت و توسعه بخشی و ظرفیت افزایی سازمان های مردم نهاد و شبکه های اجتماعی را می طلبد . باور و اعتقاد اکثریت فعالان و کارشناسان حوزه اجتماعی بر این واقعیت است که ، سازمان های مردم نهاد می توانند نقشی موثر و کلیدی در نهادینه سازی فعالیت های مردمی در حوزه های پیشگیری ، درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی داشته باشند.