الگوی بهبودی پرهیزمدار گروه همتا تلفیقی از علم، دین و تجربه عملی و مستقیم هزاران تن از معتادان بهبودیافته به زبانی ساده و قابل فهم و بهره برداری برای اکثریت معتادان و خانواده های آنان می باشد