این کتابچه برای اعضای خانواده افراد وابسته به الکل یا مواد تهیه شده اسـت . اگر عضوی از خانواده شما وابسته به الکل، تریاک، هروئین، حشـیش، کوکـایین داروهای تجویزشده یا مواد دیگر است، وابستگی او، شما و سایر اعضـاء خـانواده را هم تحت تأثیر قرار می دهد. در این کتابچه به اغلب سوالات خانواده های افـرادی کـه تحـت درمـان قـرار می گیرند، پاسخ داده می شود. میلیون ها نفر در دنیا مبتلا به وابستگی به الکل یا مواد هسـتند. همـهی ایـن افراد دارای خانواده هستند، بنابراین به خاطر داشته باشید شما تنهـا نیسـتید و این حقیقت که عضـوی از خـانوادهی شـما در حـال درمـان اسـت، مـی توانـد نشانه ای خوب و قدمی بزرگ در جهت بهبودی او باشد. به یـاد داشـته باشـید افرادی که مشکل وابستگی به الکل یا مواد دارند، می توانند بهبود یابند.