توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد(سمن) فعال در زمینه اعتیاد در ایران

توانمند سازی تغییر وتوسعه ظرفیت ها برای درک نیاز برای تغییرات وسیعتردر گروه هاو جوامع را شامل می شود. توانمند سازی، فرآیند تغییر ناتوانی و افزایش کنترل سازمان بر محیط است و در آن بر افزایش خود تصمیم گیری افراد سازمان تاکید می شود. توانمند سازی با تعریف سازمان از نیاز ها وآرزوهایشان آغاز می شود و بر توسعه ظرفیتها، امکانات و حمایت های لازم برای دستیابی به اهداف متمرکز است.

بنابراین دیدگاهی همه جانبه است و عوامل بیولوژیکی، روانشناختی و اقتصادی در آن به هم ارتباط دارند و سلامت کلی و رفاه جامعه را در بر می گیرد. اهداف عمده توانمندسازی عبارتند از: عدالت اجتماعی، دادن امنیت بیشتر به افراد، برابری اجتماعی و سیاسی، حمایت دو جانبه و یادگیری مشارکتی، برداشتن گام های کوچک برای رسیدن به اهداف بزرگ.