تشکلهای غیردولتی ؛ کارآمد ترین الگوی مشارکت اجتماعی

تشکلھای غیردولتی به عنوان نھادھایی توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی، از آن رو در دنیـای امـروز اھمیت پیدا کرده اند که می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شھروند مقتدر و حلقه واسط بـین حکومـت و مردم تا شعاع حضور در صحنهھای زنده اجتماعی و سیاسـی جامعـه بتاباننـد.

ایـن در حـالی اسـت کـه جلـوه ھای تحول یافته زندگی در جامعه، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذیر کرده اسـت.وجود فاصله و شکاف عمیق بین نگرش و باورھای نسل ھای دیروز و امروز در بسیاری از کشورھا، دسترسی فعـال و سازنده نسل ھای امروز را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری مواجه می سازد. بـرای جبـران ایـن نقصـان بوده که طی نیم قرن گذشته، سازمان و مؤ سسات مختلفی بـا ھـدف جلـب مشـارکت نسـل ھـای امـروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسـی یکـی پـس از دیگـری شـکل گرفتـه انـد. برخـی نظریـات جامعـه شناسـی، سابقه شکل گیری و ایجاد نھادھای مدنی و تشکل ھای غیردولتی را در البه الی اسناد به جامانـده از شـش ھزار سال پیش جست وجو می کنند.

زمانی که افراد بـه دلیـل غلبـه ھمبسـتگی مکـانیکی و وجـدان جمعـی برای حل مسائل و مشکالت خـود در زمینـه آبیـاری، کشـاورزی و دامپـروری بـه صـورت گروھـی و غیررسـمی، سازمان ھایی را تشکیل دادند. روی دیگر سکه در جایی نقش می بندد که با توسعه صنعت در جامعه مـدرن، دموکراسی شکل می گیرد و بسترشکل گیری سازمان ھای غیردولتی به مـوازات دموکراسـی در کشـورھای مختلـف جھــان، پـی ریــزی مــی شـود .مھـم تــر اینکــه، بسترســازی و ایجـاد نھادھـای مـدنی و تشــکل ھــای  غیردولتی در جوامع مدرن و دموکراتیک به منظور تبیین مبانی جامعه مدنی بسـیار حـایز اھمیـت شـمرده مـیشود. ارتقای مشارکت نھادھای غیردولتی و مؤ سسات خیریه در برنامه ھای فقرزدایی و شناسـایی کودکـان یتیم و خانواده ھای زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت ھـای منطقـه ای و اعمـال حمایـت ھـای اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده و توسـط آنـان و دسـتگاه ھـا و نھادھـای مسـئول در نظـام تامین اجتماعی از جمله سیاست ھای کلی که اجرای آنھا براساس ماده ٩۵ برنامه چھـارم توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی و فرھنگی به دولت واگذار شده است .