ترجمه مبانی نظری و رویکرد های اجرایی اپیدمولوژی اعتیاد

یکی از مسوولیت های مهم هر دولت و نظام اجتماعی حفظ و تامین بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی شهروندان خویش است. مساله مواد مخدر سالهاست که به مسأله اجتماعی عمده جامعه ایرانی تبدیل شده است و برنامه مبارزه با آن در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مواجهه با این موضوع، مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسأله است. در عرصه مبارزه با مصرف مواد مخدر برنامههایی موفق خواهند بود که براساس ارزیابی واقعگرانه از گستردگی و کیفیت مساله طراحی و اجرا شوند. بنابراین بایستی پژوهشهایی طراحی شوند که به ارزیابی مسأله مواد مخدر و شناخت ابعاد آن بینجامد. این پژوهشها بایستی به ارزیابی به موقع و واقع بینانه مساله مواد مخدر و تحولات آن در سطح ملی و محلی کمک نماید و ارزیابی مداوم برنامههای مبارزه با مواد مخدر در دو حوزه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد. شناسایی دامنه بروز و  شیوع سوء مصرف مواد مخدر اولین و مهمترین گام در کنترل و پیشگیری از آن است. سیاست گذاران عرصه اعتیاد برای روز آمد کردن اطلاعات و یافتههای خود به منظور طراحی برنامه های مؤثرتر در این حوزه نیازمند پژوهشهایی هستند که در اسرع وقت چشماندازی از وضعیت موجود اعتیاد را در اختیار آنان قرار دهد و از سوی دیگر پدیده اعتیاد به سبب چند وجهی بودن و همچنین تغییرات پنهانی و سریع نیازمند و مداخلات جامع و دقیق و در عین حال سریع و پویاست به زبان دیگر پایه و اساس سیاست گذاری، برنامهریزی و انتخاب روشهای مقابله با ااعتیاد، اطلاعات و آگاهی روز آمد از روند تغییرات پدیده اعتیاد در طول زمان است. تغییر الگوی مصرف و خصوصیات افراد مصرف کننده، از جمله این تغییرات است که بدون علم به آنها سیاست گذاری ممکن نخواهد بود.