بیانیه

در خصوص اتفاق ناگوار و تاسفبار از برخورد و رفتار غیرانسانی با معتادان تحت درمان در یکی از مراکز اقامتی بهبود
و بازتوانی معتادان ، لازم میدانم ضمن محکومیت هرگونه رفتار و برخورد غیرانسانی و بدور از شان و حفظ کرامت
انسانی با افراد معتاد که بدون تردید چنین اتفاقات تلخ روح و روان هر انسان باوجدان بویژه فعالان حوزه اعتیاد را
آزرده و غمگین می کند ، مواردی را نیز بعنوان یک فرد صاحب نظر و مطلع در حوزه درمان اقامتی معتادان مطرح و
بازنمایی کنم. متاسفانه شواهد نشان می دهد ، با بروز چنین اتفاقات ناگوار همواره افرادی وجود دارند که گویا یک
آمادگی پیشینی برای قضاوت های جهت دار و بهره برداری های فردی و گروهی و صنفی در جهت تامین منافع و
اغراض شخصی خودشان دارند و از این رهگذر بدنبال تهدید و ضربه وارد کردن به ظرفیت بی بدیل روش بهبود
پرهیزمدار همتامحور در کشور هستند ، از صدای بیگانه و آنطرف آبی گرفته تا قلاب انداختن بعضا اشخاص خاص و فرصت طلب برای ماهیگیری از آب گل آلود شده در این طرف آب.

کشور ، قریب به ۱۲۰۰ مرکز با ظرفیت ۵۰۰۰۰ نفر تخت از طریق سازمان های مردم نهاد تاسیس و تحت نظارت
سازمان بهزیستی در حال فعالیت و ارایه خدمات درمان و بازتوانی به جمعیت گسترده ای از معتادان می باشند.
شایسته است به این واقعیت اشاره شود ، یکی از زمینه های مستعد و اثرگذار در افزایش ، تقویت و توسعه ظرفیت
پوشش درمان اقامتی معتادان در کشور ، تاسیس و فعالیت مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان تحت نظارت
سازمان بهزیستی می باشد. در واقع چنین می توان بیان کرد ، مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان سهم عمده ای
از درمان اقامتی معتادان را در کشور با کمترین بار مالی برای دولت به عهده دارند. قابل ذکر است ، در سال بطور
متوسط بالغ بر ۰۰۰ / ۶۰۰ نفر از معتادین بشکل اختیاری و داوطلبانه و بدون نیاز به مداخله انتظامی و قضایی به
مراکز اقامتی درمان معتادان مراجعه و طبق پروتکل های مربوطه مورد پذیرش و تحت درمان و بازتوانی
قرار می گیرند.