پیشگامان پاک آسیا یک تشکل غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که، با انجام رسالت خدمات بشردوستانه و خداپسندانه در جهت تقویت مشارکت اجتماعی از طریق فرایند حساس سازی ، آگاه سازی و فعال سازی همگان در راستای کاهش صدمات اعتیاد و کمک به درمان و بازتوانی معتادان و خانواده های انان تشکیل شده است.

بنیان گذاران و فعالان پیشگامان پاک آسیا از طراحان مراکز بهبودی خودیاری و تعدادی از فعالان دانشگاهی ، پژوهشگران و کارشناسان آسیب های اجتماعی با سوابق و فعالیت های میدانی در حوزه درمان و بازپروری معتادان تشکیل شده است.

تاریخ آغاز به فعالیت : ۱۳۸۴

محدوده فعالیت : ملی

موضوع  فعالیت : اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر

زمینه فعالیت : درمان ، بازپروری و کاهش آسیب اعتیاد