چشم انداز

۱  –  نجات معتادان از اعتیاد به مواداعتیاد آور .

۲ –  کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد

۳ –  مهار و کنترل اعتیاد در کشور .

هدف کلی

۱ – رویکرد عام : آگاه سازی اجتماعی و پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور

۲ – رویکرد خاص : درمان – توانبخشی و  کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد

کلیات 

* تلاش در راستای عزم ملی در مقابله با معضل اعتیاد و موادمخدر و ارتقاء سلامت جامعه با مهار اعتیاد و کاهش تقاضای موادمخدر.

* تلاش در جهت کمک به ارتقاء سطح آگاهی و دانش جامعه در حساسیت ادراک شده و وخامت ادراک شده و تقویت مبانی فرهنگی و ارزشی و دینی جامعه در قبح و تنفر نسبت به اعتیاد و موادمخدر .

* تلاش در جهت کمک به توسعه همکاری سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه کاهش تقاضای موادمخدر و تبادل اطلاعات و تجربیات و تولید آثار علمی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی برونداد ها و فعالیت های خدماتی سازمان های غیر دولتی.

* تلاش جهت بوجود آوردن زمینه های تغییر و تحول در معتادان و بازگشت آنان به اجتماع به عنوان شهروندان سالم جسمی- روانی – اجتماعی و معنوی.

* تلاش در جهت آگاه سازی اجتماعی در راستای تغییر فرهنگ و باور های ناسالم در رابطه با اعتیاد و موادمخدر و تقویت باور های سالم.

اهداف کمی 

* ایجاد زمینه مشارکت های دولتی و مردمی جهت آگاه سازی، پیشگیری و تعدیل صدمات اعتیاد به خانواده و اجتماع.

* ارایه طرح و برنامه های حمایتی و کمک رسانی به معتادان طیف های مختلف اجتماعی،معتادان خیابانی، دانشجویان، پرسنل موسسات، سازمان ها ، کارخانجات ، کارگاه ها و زندانیان.

* انتقال تجربه و روش های کمکی و حمایتی  به افراد حقیقی و حقوقی علاقمند جهت الگو برداری و فعالیت در عرصه مقابله با اعتیاد در کشور.

* مشارکت و همکاری با سازمان های غیر دولتی، نهادهای مردمی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد و ایدز.

* انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، تبلیغی و اجتماعی در راستای اهداف.

* مطالعات و تحقیقات پیرامون موضوعات متناسب با اهداف.

* برقراری ارتباط و توجیه و همراه سازی چهره های اثر گذار علمی،فرهنگی و مذهبی.

* استفاده از وجاهت، موقعیت شغلی و اجتماعی جهت جذب تسهیلات، کمک ها و فراهم ساختن زمینه های پشتیبانی و آموزش.

* تهیه و تولید آرم، سرود، نشانه ها و عناوین.

* شناخت و معرفی فرصت های هرز رونده و بیکار و تبدیل به انرژی و استعداد های مثبت.

* ایجاد بانک اطلاعات و طبقه بندی اسناد ومدارک در جهت فعالیت های آماری، تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص همه گیرشناسی – آسیب شناسی و روش شناسی اعتیاد در کشور.