موضوع و محور های فعالیتی 

v     برنامه های  اطلاع رسانی و آگاه سازی

v     تهیه و تدوین بروشور، پوستر، کتابچه های اطلاع رسانی برای عموم جامعه

v     طراحی و نصب تراکت و تابلوهای اطلاع رسانی در مکان های خاص

v     تهیه و تدوین فیلم و تیزرهای اطلاع رسانی برای  رادیو و تلویزیون

v     تهیه و تدوین سی دی برای ویدیوکلوپ ها

v     تهیه و تدوین مقاله و مصاحبه های اطلاع رسانی در روزنامه ها و محلات استانی و کشوری.

v     برگزاری سمینارها و همایش های فصلی و ماهانه و موردی در سطح شهرهای بزرگ.

v     اطلاع رسانی در گروه های در معرض خطر و یا رفتار های پر خطر نسبت به راه هکارهای محافظتی .

v     انجام برنامه های اطلاع رسانی در پایانه های کشور برای رانندگان اتوبوس و کامیون.

v     انجام برنامه های اطلاع رسانی برای محلات با میزان بالای آسیب پذیری.

v     انجام برنامه های اطلاع رسانی برای زندانیان.

v     انجام برنامه های اطلاع رسانی برای خانواده های افراد مبتلا به اعتیاد.

v     اجرای برنامه های اطلاع رسانی برای کارخانجات و موسسات و ارگان هایی که درخواست اجرای برنامه دارند.

v     انجام برنامه های اطلاع رسانی از طریقPeer Education

v     اطلاع رسانی از طریق مراکز سیارMobil Center

برنامه های آموزشی

v     تهیه متون و محتوای آموزشی در زمینه پیشگیری

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای پزشکان و یا افراد با تحصیلات عالیه.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای داوطلبان عمومی جامعه.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد در معرض آسیب.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده معتادان با رفتار های پر خطر.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای پادگان ها و مراکز سرباز خانه ها.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان خوابگاه های دانشجویی.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای زندانیان در زندان ها.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده زندانیان.

v     برگزاری کارگاه های آموزشی برای زندانیان آزاد شده.

برنامه های ارتباطی و نشست های مشترک

v     ارتباط با موسسات و ارگان های دولتی و غیر دولتی و بین المللی.

v     انجام برنامه های دوره ای با نیروی انتظامی

v     انجام برنامه های دوره ای با وزارت بهداشت

v     انجام برنامه های دوره ای با سازمان بهزیستی.

v     شرکت در کمیته های استانی در زمینه اعتیاد و کاهش آسیب.

v     نشست مشترک با موسسه های مرتبط با اعتیاد  و کاهش آسیب.

v     ارتباط با پزشکان و فعالان بخش های دولتی و خصوصی و درمانگاه های اعتیاد و کلینیک متادون ها.

v     انجام برنامه های دوره ای با دادگاه ها – دادسراها – قضات و ادارات تابعه مرتبط با اعتیاد.

v     انجام برنامه های دوره ای با مسئولین زندان های مرتبط با اعتیاد.

v     انجام برنامه های فرابخشی با دستگاه های مرتبط با پیشگیری – درمان و کاهش آسیب.

v     انجام برنامه های دوره ای با کمیته امداد امام خمینی در خصوص انجام اقدامات حمایتی از دانش آموزان وابسته به والدین معتاد.

برنامه های درمانی و بازتوانی و کاهش آسیب

v     ارائه برنامه های کاهش مصرف موادمخدر در  خصوص معتادان مزمن.

v     ارائه برنامه های کاهش آسیب موادمخدر در خانواده معتادان.

v     جلب افراد مبتلا به بیماری اعتیاد در خصوص اقدام به درمان

v     ارائه برنامه های بازپروری اجتماعی اقامتی و نیمه اقامتی

v     ارائه برنامه های درمانی تخصصی در کلینیک های اعتیاد

v     ارائه برنامه های گروه درمانی.

v     ارائه برنامه های مشاوره ای و حمایتی روانی.

v     ارائه برنامه های  بازپروری بلند مدت

v      ارائه برنامه های  بازپروری ویژه پرسنل ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی

v      ارائه خدمات در خصوص بیماری های همراه  در معتادان

v     ارائه سرویس های بهداشتی و آموزشی در مراکز استراحتDrop In Center

v      ارائه سرویس های بهداشتی و آموزشی خیابانیOutreach Teams