Logo

دادگاه درمان مدار

دادگاه درمان مدار

استفاده از ابزار قانون برای درمان افراد معتاد و الگوی دادگاه درمان مدار در بسیار از کشورها به اجرا درآمده و شواهد، اثربخشی آن را به اثبات رسانیده است. با توجه به شرایط موجود در ایران به نظر می رسد، استقرار این الگو می تواند به تحولی نوین در نظام مدیریت و ساماندهی معتادان بی سرپناه سخت در دسترس بیانجامد، اما به دلیل تفاوت محسوس شرایط فرهنگی، اجتماعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که موفق به استقرار الگوی مزبور شده اند، لازم است به منظور بررسی امکان اجرای آن در کشور و همچنین شناسایی موانع و چالش های احتمالی و انطباق آن با معیارهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی کشورمان، ابتدا به صورت آزمایشی و در اندازه ای محدود به اجرا درآید و مورد ارزشیابی قرار گیرد. تا پس از اعمال تغییرات و اصلاحات ضروری، برای توسعه در سطح ملی آماده گردد.

 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به جامعه پاک میباشد .