منو

شنبه, 10 اسفند 1398 - Sat 02 29 2020

A+ A A-

آمار تحلیلی بر اساس مطالعه پرونده بیماران پذیرش شده

آمار تحلیلی بر اساس مطالعه پرونده بیماران پذیرش شده نیم سال اول مرکز بهبودی اقامتی میان مدت

شش ماه اول سال 1393

 

 

 اگر ندانیم به کجا می رویم ، هیچگاه نخواهیم دانست که چه وقت می رسیم

اگر ندانیم کجا ایستاده ایم ، هیچگاه نخواهیم توانست نقشه مسیر را بدرستی ترسیم کنیم