منو

پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu 07 09 2020

A+ A A-

ترجمه مبانی نظري و رویکرد هاي اجرایی اپیدمولوژي اعتیاد

یکی از مسوولیت هاي مهم هر دولت و نظام اجتماعی حفظ و تامین بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی شهروندان خویش است. مساله مواد مخدر سالهاست که به مسأله اجتماعی عمده جامعه ایرانی تبدیل شده است و برنامه مبارزه با آن در دستور کار نظام جمهوري اسلامی ایران قرار دارد. مواجهه با این موضوع، مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسأله است. در عرصه مبارزه با مصرف مواد مخدر برنامههایی موفق خواهند بود که براساس ارزیابی واقعگرانه از گستردگی و کیفیت مساله طراحی و اجرا شوند. بنابراین بایستی پژوهشهایی طراحی شوند که به ارزیابی مسأله مواد مخدر و شناخت ابعاد آن بینجامد. این پژوهشها بایستی به ارزیابی به موقع و واقع بینانه مساله مواد مخدر و تحولات آن در سطح ملی و محلی کمک نماید و ارزیابی مداوم برنامههاي مبارزه با مواد مخدر در دو حوزة عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد. شناسایی دامنه بروز و  شیوع سوء مصرف مواد مخدر اولین و مهمترین گام در کنترل و پیشگیري از آن است. سیاست گذاران عرصه اعتیاد براي روز آمد کردن اطلاعات و یافتههاي خود به منظور طراحی برنامه هاي مؤثرتر در این حوزه نیازمند پژوهشهایی هستند که در اسرع وقت چشماندازي از وضعیت موجود اعتیاد را در اختیار آنان قرار دهد و از سوي دیگر پدیده اعتیاد به سبب چند وجهی بودن و همچنین تغییرات پنهانی و سریع نیازمند و مداخلات جامع و دقیق و در عین حال سریع و پویاست به زبان دیگر پایه و اساس سیاست گذاري، برنامهریزي و انتخاب روشهاي مقابله با ااعتیاد، اطلاعات و آگاهی روز آمد از روند تغییرات پدیده اعتیاد در طول زمان است. تغییر الگوي مصرف و خصوصیات افراد مصرف کننده، از جمله این تغییرات است که بدون علم به آنها سیاست گذاري ممکن نخواهد بود.

 

 

 

 

دانلود مقاله: ندارد


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید