منو

شنبه, 10 اسفند 1398 - Sat 02 29 2020

A+ A A-

کتاب حافظ بهبودی

 

تو را به حرمت سالهايي كه متحمل درد و رنج اعتیاد، درد تنهايي و جدايي، درد فقر و تباهی، درد ذلت و گمراهي، درد اندوه و بيقراري، درد ضعف و ناتواني، درد ظلمت و تاريكي بودم ، از تو تمنا دارم، مرا از جدايي به وصل، از فقر به غناي روح، از ذلت به عزت از بيقراري به قرار، از اندوه به شادي، از ضعف و ناتواني به قدرت و از ظلمت و تاريكي به نور ایمان هدايت و رهنمونم گردان.

 

                                                                             دانلود کتاب